Home

Ny ferielov Retsinformation

Ferie optjent i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 og ferie overført fra tidligere ferieår kan i perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020 afholdes efter denne lov og derefter efter den nye ferielov, som træder i stedet for denne lov, jf. den nye ferielovs § 47, dog således at hovedferien, jf. § 14, stk. 1, skal gives i sammenhæng i perioden fra den 1. maj til den 30. september 2020, og således at der indtil ikrafttrædelsen af den nye ferielov kan. You need to enable JavaScript to run this app. Retsinformation. You need to enable JavaScript to run this app Det kan ved en kollektiv overenskomst, der fraviger reglen om indbetaling af feriegodtgørelse til FerieKonto, jf. § 28, aftales, at § 12, stk. 2, kan fraviges, blandt andet således at ferie holdes i timer. En lønmodtager, der har været ansat et helt optjeningsår, har dog mindst ret til at holde 20 dages betalt ferie Stk. 2. For ferie optjent før 1. september 2020 finder de indtil 1. september 2020 gældende regler i bekendtgørelse nr. 549 af den 24. september 2015 om ferie, fortsat anvendelse. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 29. oktober 2019. Maria Schack Vindum Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand

I situationer, hvor lønmodtageren anmelder krav på løn m.v. optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, beregner fonden på arbejdsgiverens vegne lønmodtagerens samlede krav på tilgodehavende feriemidler, jf. § 2 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler. Stk. 2 Dyk længere ned i den nye ferielov. Den nye ferielov er trådt fuldt i kraft den 1. september 2020. Kom i dybden i artiklerne, som bid for bid hjælper dig rundt i de mange hjørner af den nye ferielov

Danskerne har fået en ny ferielov, der indfører samtidighedsferie. Fa september 2020 er der indført samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Det betyder, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse Ny ferielov. Fra den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Denne har særligt betydning for den måde, du som lønmodtager optjener og afholder ferie, og det kommer personer, der er nye på arbejdsmarkedet, til gode. Få et overblik over den nye ferielov her

Den 1. september 2019 startede overgangen til den ny ferielov. Overgangen skulle sikre, at du ikke kom til at holde dobbelt ferie fra den 1. september 2020, hvor samtidighedsferie blev indført. I perioden 01.09.19 - 31.08.20 kan du have optjent op til 25 feriedage, som derfor indefryses i en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler Videoen omhandler nyansatte elevers ret til ferie i forhold til den nuværende og den nye Ferielov. Link til nuværende Ferielov, særligt § 9: https://www.rets.. 1. september 2020 starter ny ferieordning - hver måned sparer vi 2,08 feriedage op, som kan holdes den efterfølgende måned. Økonomiske konsekvenser af den nye ferielov? Holder du ferie med løn, vil du ikke mærke andet til den ny ferielov, end at når vi når til 1. september 2020, skal du til at tænke opsparede feriedage anderledes En ny ferieordning vil belaste arbejdsgiverne økonomisk, og aftalepartierne er derfor enige om at kompensere arbejdsgiverne efter den model, som fremgår af betænkningen. Den økonomiske kompensation til arbejdsgiverne finansieres af den varige forbedring af de offentlige finanser, der følger af en ny ferielov

Retsinformatio

Gennemgang af de 10 mest stillede spørgsmål om håndtering af ny ferielov i Danløn 1. j a n. 2 0 1 9 3 1. a u g. 2 0 1 9 3 1. a u g. 2 0 2 0 F e r i e, d u o p t j e n e r h e r... O p t i l 1 6, 6 4 f e r i e d a g e S v a r e r t i l l i d t o v e. Ny ferielov: Det betyder den for dig. I 2020 træder en ny ferielov i kraft, men allerede fra 1. januar ændres måden, din ferie bliver optjent p

 1. Ret til 25 dage: Den nye ferielov sikrer ret til 25 dages betalt ferie om året, dvs. præcis det samme som før. Det svarer til, at man optjener 2,08 feriedage om måneden (eller 0,07 feriedag pr. dag) - uanset om du arbejder deltid eller fuld tid
 2. Figur 2: Overgangsordning fra nuværende til ny ferielov med samtidighed * Lønmodtagerne kan afholde den ferie, de har optjent med den nuværende ferieordning (fra januar - august 2019) - svarende til 16,7 feriedage. ** Det bemærkes, at hvis lønmodtageren ikke afholder de 16,7 dage i perioden fra 1. maj-30. september, vil de reste
 3. Ny ferielov pr. 1/9 2020. Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Du har samme ret til ferie som hidtil, men som noget nyt bliver ferien optjent løbende og kan afholdes allerede fra måneden efter. Dette kaldes samtidighedsferie, og det sikrer, at også nyansatte kan holde ferie med løn
 4. Overordnet betydning af den nye ferielov: Der er vedtaget en ny ferielov, som vil få betydning for ferieafholdelse, da vi fra 1. september 2020 overgår til at have samtidighedsferie i stedet for at optjene ferie mere end et år før det forfalder til afholdelse

Ny ferielov 2020 - vi giver dig overblikket og klæder dig

 1. Nu er det nu. Den nye ferielov er fuldt indfaset 1. september 2020. Nye regler, datoer og rutiner er en realitet. Giv dig selv - og medarbejderne - overblikket med vores guides
 2. Ferieplanlæggeren kan hjælpe dig med at få overblik over, hvor mange feriedage du har til rådighed, når du vil holde ferie. Fra den 1. september 2020, optjener du ferie, som du kan holde allerede måneden efter, du optjener den
 3. Det er sikkert gået op for de fleste, at vi i Danmark har fået en ny ferielov. Den træder først i kraft 1. september 2020, men da vi er gået i gang med den overgangsordning, der skal gøre os klar til den nye lov, er det allerede nu relevant at interessere sig for, hvad det betyder
 4. Ny ferielov - med ikrafttræden 1. september 2020 Folketinget har den 25. januar 2018 vedtaget en ny ferielov, som indeholder en ferieordning med fuld samtidighedsferie. Det betyder, at ferie kan afholdes umiddelbart efter, at den er optjent. Det betyde
 5. dst 5 dage

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Det har betydning, for hvordan dage med feriedagpenge opgøres og for hvornår, du kan afholde ferie med feriedagpenge. Reglerne for optjening og afholdelse af feriedagpenge, følger principperne i ferieloven Ny ferielov. Har du styr på den nye ferielov, der træder i kraft i september 2020? Del artikel. Kopier dette link. Kopiér. Allerede fra den 1. september 2019 starter en overgangsperiode til den nye ferielov, der træder i kraft til september 2020, og det betyder, at der allerede nu er forhold, som du med fordel kan være opmærksom på.. Der gælder nogle generelle regler for overførsel af ferie også efter den nye ferielov. Men de kan være begrænset via din overenskomst, så du ikke kan overføre ferie eller alene kan overføre færre feriedage. Efter den nye ferielov løber ferieåret fra den 1. september til den 31. august året efter. I samme periode optjenes feriedagene

Viborg Kommune, ny ferielov Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Med den nye ferielov indføres en helt ny feriestruktur i form af samtidighedsferie. Ferieloven er vedtaget for at gøre det nemmere og hurtigere for nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet at kunne holde ferie med løn En beskrivelse af Ny Ferielov og overgangsorsnin

Ny ferielov i Danmark - b

Ny ferielov - Vi forklarer den nye ferielov, så det kan

Danmark får en ny ferielov, som træder i kraft 1. september 2020. Der er flere ting, du skal være opmærksom på allerede nu, for overgangsperioden begyndte nemlig den 1. september 2019. Her får du den helt korte version Den nye ferielov er på vej, men først skal vi forbi overgangsordningen, som trådte i kraft den 1. september 2019. Vi giver dig en guide, så du kan svare på spørgsmål fra dine medarbejdere. Top 10 spørgsmål fra vores webinarer om ny ferielov i Danløn bindelse med overgang til ny ferielov Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Den nye ferielov ændrer på perioderne for optjening og afvikling af ferie. Tidligere blev ferie optjent i kalenderåret til afholdelse i det efterfølgende ferieår fra 1. maj til 30. april året efter - kaldet forskudt ferie

Denne artikel omhandler alene de regnskabsmæssige forhold, som følger af ny ferielov, og omtaler ikke alle ændringer i ferieloven. Der henvises til publikationen Viden om Ny ferielov på vej, fra marts 2018 for en nærmere beskrivelse af reglerne i den nye ferielov, herunder overgangsregler og hvilke administrative systemer, virksomhederne skal være opmærksom på, bør ændres Folketinget har i januar 2018 vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft pr. 1. september 2020. Ifm. overgangen fra den gamle til den nye ferielov vil der være en overgangsperiode i løbet af 2018, 2019, og 2020 med særlige regler og overgangsordning

Overgangsordning til den ny ferielov - Det Faglige Hu

Forstå den nye ferielov, hvad samtidighedsferie er, og hvad det konkret betyder for dig. Den nye ferielov træder fuldt i kraft 1. september 2020 - så bliv klar nu Den nye ferielov og reglerne om samtidighedsferie træder i kraft 1/9 2020. DINE FERIEPENGE SKAL I FRYSEREN. Som led i overgangsordningen mellem den nuværende og den nye ferielov indefryses feriepenge optjent i perio-den 1. september 2019 til 31. august 2020 (se nedenfor). De vil blive udbetalt, når du går på pension. Indefrysnin Det i december fremsatte lovforslag til en ny ferielov og lov vedrørende en overgangsordning er netop blevet vedtaget af alle folketingets partier bortset fra enhedslisten, der alene stemte for selve ferieloven. Loven udmønter den politiske aftale om en ny ferielov i Danmark fra oktober 2017 Folketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov, som vi tidligere har skrevet om i Dialog. Med den ny ferielov indføres en ny ferieordning med samtidighedsferie pr. 1. september 2020. Som et væsentligt element i overgangen til den nye ferielov indføres en overgangsperiode fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2020

Ny ferielov; Vi rådgiver dig I dybden med overgangsordningen Få svar på spørgsmål om, hvilke regler der gælder for ferie og feriepenge i overgangsperioden mellem den gamle og den nye ferielov, om indberetning af indefrosne feriepenge, hvem der udbetaler dem, hvornår medarbejderen. Den nye ferielov - et simpelt taleksempel Folketinget vedtog i januar 2018 en ny ferielov, som indeholder en ferieordning med fuld samtidig-hedsferie. Det betyder, at ferie kan afholdes umiddelbart efter, at den er optjent. Den nye ferielov og den regnskabsmæssige behandling af ferie optjent efter den nye lov er nærmere beskrevet i ny Ny Ferielov. Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Men allerede i begyndelsen af 2019 indtræder overgangsperioden mellem ny og gammel ferielov, og derfor skal man som virksomhed forberede sig på ændringerne allerede nu

Rundt om nuværende og ny Ferielov for nyansatte elever

 1. Ny ferielov: En tilvænningsproces for kommunerne. Folketinget vedtog en ny ferielov i januar 2018 med nyt optjenings- og afholdelsesprincip. Siden er KL og Forhandlingsfællesskabet blevet enige om to nye ferieaftaler, som implementerer loven med virkning fra 1. september i år
 2. Den nye ferielov -væsentlige forandringer • Den nye lov træder i kraft den 1. september 2020. • Fra forskudt ferie til samtidighedsferie • Optjening efter gældende ferielov: • 1. januar -31. december (optjeningsåret), som afholdes fra 1. maj året efter (ferieåret). • Optjening efter ny lov
 3. Vores optjening af ferie ændrer sig markant med den nye ferielov - og det kan kræve lidt mere planlægning at få feriekabalen til at gå op. Derfor har TimeLog lavet en gratis ferieplanlægger til dig, så du får 100% styr på ferie, feriefridage og nemt får overblik over, hvor længe du er om at optjene ferie
 4. istrative byrder og likviditetsmæssige udfordringer, og der kommer lovbestemte kompensationer og muligheder for likviditetslettelser. Som økonomichef skal du have et solidt overblik over de udfordringer og muligheder, loven byder på

Ny ferielov - Overgangsordning for opsparing af feriepeng

Hent ferielov guides Køb ferielovspakker Beregn indefrosne feriepenge FAQ om Ferieloven Overgangsordning Samtidighedsferie Sådan beregner du ferietillæg i overgangsperioden Vi får en del spørgsmål om, hvad der egentlig sker med ferietillægget - både i overgangsperioden, og når vi er gået over til samtidighedsferie Der er en ny ferielov på vej i Danmark. Loven træder i kraft den 1. september 2020, men overgangsperioden indtræder allerede i januar 2019. Den nye ferielov vil medføre flere ændringer for jeres løn- og HR-afdeling, når nye opgaver og processer skal tænkes ind. Læs mere her Den ferielov, der er fuldt ud indfaset 1. september 2020, gør op med det grundlæggende princip, at du skal optjene retten til at holde betalt ferie i et optjeningsår, før du kan holde ferien. Efter den nye ferielov kan du bruge dine feriedage i takt med, at du optjener dem. Du skal altså ikke vente til året efter Ny ferielov - må man udbetale ferie på grund af feriehindring i miniferieåret? Læs mere om, hvilke feriedage der kan overføres til den nye ferieordning, herunder som følge af en feriehindring Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Den mest centrale ændring i forhold til den nuværende ferielov er indførslen af samtidighedsferie. Efter den nuværende ferielov optjener medarbejderen ferie i et kalenderår til brug i det følgende ferieår, der løber fra 1. maj til 30. april. NY FERIELOV MED SAMTIDIGHEDSFERIE Ferie

Danskerne skal have ny ferielov - se alt om de nye regler her. Folketingets partier har i dag vedtaget et lovforslag, der udmønter den politiske aftale om en ny ferielov i Danmark fra oktober 2017. Det betyder, at nye på arbejdsmarkedet i fremtiden kan holde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse Kilde og illustrationer: se fodnoter Faglig viden formidlet af: Senior Corporate Legal Advisor Lotte Skjoldemose, Visma DataLøn A/S og Senior Corporate Legal Advisor Thorkild Fog-Petersen, Visma Enterprise A/S . Folketinget har vedtaget en ny Ferielov. Baggrunden for den nye lov er blandt andet, at EU-Kommissionen vurderede, at den gældende danske ferielov grundlæggende er i strid med EU. Den ny ferielov er trådt i kraft 1. september i 2020. På en praktisk anvendelig måde klædes du på til at kunne løse de mange problemstillinger der opstår, som konsekvens af de nye regler, herunder udfordringer i forbindelse med tilrettelæggelse og afvikling af ferie

Ny ferielov 2020 trådt i kraft 1

Selvom vi får ny ferielov, er mange ting heldigvis stadig det samme. Den nye ferielov træder i kraft d. 1. september. Det ved du helt sikkert godt, men ved du også, hvad den betyder? Vi hjælper dig med at få helt styr på den nye ferielov, så du og dine kollegaer kan holde ferie, som I plejer Bliv klogere på den nye ferielov på 2 minutter. Arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny ferielov, som nu skal vedtages af Folketinget og træde i kraft 1. september 2020. Største ændring bliver, at nye på arbejdsmarkedet kan holde ferie det første år. Se her, hvad den nye lov betyder Skiftet til en ny ferielov kan give alvorlige problemer, hvis du drømmer om lang sommerferie eller efterårsferie til næste år. For du kan kun regne med at have optjent 18 feriedage til sommer- og efterårsferien i 2020. Og fire ugers fri koster som bekendt 20 feriedage Bekendtgørelserne om Ferie for Søfarende blev få timer før ikrafttrædelsen underskrevet af erhvervsministeren, og er trådt i kraft 1. september. Bekendtgørelsen omhandler overgangsordningen til Ny Ferielov - altså perioden fra 1. september i år og frem til 30. august 2020

Video: Ny ferielov med DataLøn - Samtidighedsferie - YouTub

Ny ferielov - D

Optjening/afholdelse efter ny ferielov Afholdelse af ferie optjent i 2018 Optjening/afholdelse efter ny ferielov, inkl. 1,67 feriedag, optjent i forkortet optjeningsperiode Overgangsperiode - der indefryses 25 dage 2020 2021 Afholdelse af ferie optjent i forkortet periode i 2019 Optjening/afholdelse efter ny ferielov Den nye ferielov Ny ferielov Visma Enterprises lønsystem er fuldt integreret med ferieloven. Bliv klogere på hvilken effekt loven har på virksomheder og medarbejdere. KONTAKT OS : LØN OUTSOURCING: Beregn feriedage. Få et overblik over, hvordan du vil prioritere dine kommende ferier, og om du har feriedage nok dertil Ny ferielov - med ikrafttræden 1. september 2020 Vi udsendte i februar 2018 en nyhed om den nye ferielov. I dette notat har vi suppleret nyheden fra fe-bruar 2018 med den regnskabsmæssige behandling af ferie optjent efter den nye lov. Dette notat afløser derfor nyheden fra februar 2018

Optaget webinar: Ny lov samme ferie - top 10 spørgsmål om

Feriehindring ifølge den nye ferielov Fra den 1. september 2020 optjener du ferie efter den nye ferielov, hvor du som udgangspunkt får ferien overført, hvis du har haft en lovlig feriehindring. For sygdom og barsel samt den 5. ferieuge gælder der dog særlige regler Indhold af ny ferielov: Ferieaftalen af 20. februar 2017 gælder frem til 31. august 2020 (herefter den gældende ferieaftale), dvs. frem til det nye feriesystem træder i kraft. • N u v æ r e n d e f e r i e l o v g æ l d e r f r e m t i l 1 . s e p t e m b e r 2 0 2 Ny ferielov: Det sker der i overgangsperioden. Sådan indberetter du feriepengene fra overgangsperioden. 30. april 2020 Afslutning på ferieåret 2018. Virksomheden skal tage stilling til, om den ønsker at overføre ikke afholdt ferie til næste ferieafholdelsesperiode. 1. maj 2020.

Asset 13 - borger.d

»Med den nye ferielov optjener man 2,08 feriedag pr. måned, som man kan bruge med det samme. Hvis man for eksempel begynder i et nyt job 1. september 2020, kan man holde to dages ferie i oktober. Men man skal selvfølgelig varsle sin ferie. Her er ikke noget nyt,« fortæller Berit Brylov Ny ferielov: Kompensation for mistet provision under ferie. Højesteret har i en ny afgørelse taget stilling til, hvordan kompensationen skal beregnes, når en lønmodtager har krav på kompensation for provision, som mistes som følge af ferieafholdelse Ny Ferielov. Spørgsmål/svar. Spørgsmål/svar. Optjening af ferie og feriefridage - efter 1. september 2020. Hvor meget ferie og feriefridage optjener medarbejderne? Hvordan optjener medarbejderne ferie og feriefridage? Har en nyansat medarbejder altid ret til løn under ferie efter 1. september 2020 I Danmark trådte en ny ferielov i kraft den 1. september 2020. HVAD - betyder den nye ferielov for dig? Der ændres ikke på, at der optjenes 5 ugers ferie pr. år, og der ændres heller ikke på muligheden for at have enten ferie med løn eller ferie med feriegodtgørelse

Ny ferielov: Det betyder den for dig - Ekstra Blade

Når den nye ferielov træder i kraft, vil der være nogle ting, der ændrer sig. Heldigvis vil dine medarbejdere stadig opspare 2,08 feriedage om måneden. Ganske som de plejer. I den nye ferielov opsparer din medarbejder nøjagtig den samme ferie som før - nemlig 2,08 feriedage pr. måned Ny ferielov. Den nye ferielov trådte i kraft den 1. september 2020. Arbejdsgiverne skal nu indstille sig på en ny måde af håndtere medarbejdernes ferie. Til trods for den nye ferielov, er der dog forsat en del principper og regler, som er velkendte Download vores info-dokument 360 grader rundt om ferieloven. Du har måske hørt lidt om det? I 2020 kommer der en ny ferielov. Læs vores oversigt over den nye ferielov, hvis du vil vide mere om, hvad den egentlig betyder for dig Kollektiv ferielukning efter den nye ferielov Som udgangspunkt kan din arbejdsgiver kun pålægge dig at holde ferie, hvis du har feriepenge til ferien. Kollektiv ferielukning er dog en undtagelse, hvor arbejdsgiver kan kræve, at du holder ferie, selvom det bliver for egen regning

Ferielov: 5 ting du skal vide om den nye ferielov - læs her

Med den nye ferielov kan ferie, som er optjent fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 (16,7 betalte feriedage) afholdes fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020. Ferie, som er optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 (25 feriedage) indefryses i en ny fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond Uniconta understøtter den nye ferielovgivning. Læs mere her. Uniconta har ikke viden om diverse lønsystemers håndtering af den nye ferielov. Opsætning a Danmark har fået en ny ferielov, hvor ferien afvikles samtidig med optjeningen. Det betyder, at du kan holde ferie allerede måneden efter, at feriedagene er optjent. Den nye ferielov giver ekstra fleksibilitet, og de nyuddannede får hurtig adgang til betalt ferie

Ny ferielov med løbende optjening og afholdelse af ferie FO

Selvom vi får en ny ferielov, så er mange ting heldigvis stadig ved det gamle. Feriepenge er stadig på 12,5 % og ferietillægget fortsætter på mindst 1 %. Medarbejdere, der holder ferie med feriepenge, skal have deres feriepenge til rådighed, når de holder deres ferie Er man ny på arbejdsmarkedet i dag, så kan der gå helt op til 16 måneder fra man bliver ansat til man må holde ferie med løn. I Danmark har vi nemlig forskudt ferie. Det betyder, at man som lønmodtager optjener ferie i kalenderåret 1. januar til 31. december, men at ferien først kan afholdes fra 1. maj til 30. april året efter Ferielovsudvalget anbefaler ny ferielov i Danmark Arbejdsmarkedets parter er i Ferielovsudvalget blevet enige om en ny ferielov, som betyder, at alle lønmodtagere får ret til at holde betalt ferie allerede det første år på arbejdsmarkedet Video: Den nye ferielov og overgangsordningen DI har lavet en video, der kort præsenterer den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020, og overgangsordningen mellem de gamle og de nye regler Den 25. januar 2018 blev der vedtaget en ny ferielov, som grundlæggende ændrer det danske feriesystem, når den træder i kraft den 1. september 2020. Loven indfører 'samtidighedsferie', der gør det muligt for medarbejdere at holde betalt ferie samme år, som ferien optjenes og indebærer derudover en overgangsordning, der skal gøre overgangen fra forskudt ferie til samtidighedsferie nemmere

Ny ferielov. Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. Du vil stadig optjene 25 feriedage om året, men har nu ret til af holde din ferie, i takt med at du optjener den Ny ferielov i Danmark. Fra 1. september 2020 får vi en ny ferielov. Her forklarer stiftets jurist Stefanie Laursen, hvad det betyder. 16.03.2019 Af Malene Bjerre. Fra 1. september 2020 får vi en ny ferielov i Danmark. Den betyder, at vi optjener og afvikler ferie løbende og ikke forskudt, som det er tilfældet nu. Her. Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft, og alle medarbejdere overgår til samtidighedsferie - dvs. at den ferie, der optjenes løbende, også kan afholdes løbende. Overgangen til den nye ferielov betyder, at perioden 1. maj til 31. august 2020 bliver et såkaldt miniferieår, hvor du har 16,64 feriedage til rådighed samt fem særlige feriedage Ny ferielov begrænser den individuelle aftalefrihed Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. I den nye ferielov er varslingsreglerne de samme, som vi kender, altså 3 måneders varsel for hovedferie og 1 måneds varsel for restferie. Til gengæld ændres mulighederne for at fravige det udgangspunkt i den nye ferielov Ny ferielov og overgang til samtidighedsferie Beskæftigelsesministeriet Ferielovsudvalget har netop afsluttet arbejdet og afgivet en betænkning til regeringen, der beskriver en ny ferieordning, og hvordan den kan indføres i Danmark Det interessante i netop denne overenskomst er, at parterne er blevet enige om en overgangsordning til håndtering af feriefridage i forbindelse med den nye ferielov. Medarbejdere, der hidtil har været berettigede til 5 feriefridage til afholdelse fra 1. maj til 30. april, vil i stedet få tildelt 6,67 feriefridage til afholdelse i overgangsperioden fra 1. maj 2020 til 31. december 2021

 • Magknip innan förlossning.
 • Gopher vids.
 • Lich King Hunter deck 2020.
 • Segling blogg.
 • Bruteisk.
 • Say hey hey hey song.
 • Minijobs Lüdenscheid.
 • Afferent motorisk afasi.
 • Collins Tuohy Smith blog.
 • App programmering barn.
 • White rhino vs black rhino aggression.
 • George Washington Birthplace National Monument map.
 • Sensorrengöring APS C.
 • God Morgon juice pris.
 • Deklarera Ericsson aktier.
 • Jeff the killer movie netflix.
 • Vittjärn Lekvattnet.
 • Krabben schieber selber bauen.
 • Find that email.
 • The Empire Hotel, Gossip Girl drinks.
 • The League stream.
 • Storyboard online.
 • Kurzfristige Beschäftigung Familienversicherung.
 • Hind Rostom.
 • Reset ASUS router RT N66U.
 • Mer och mer synonym.
 • Wot Russian tech tree.
 • Vägledning nfs 2016:6.
 • Hur länge håller coleslaw i kylen.
 • Dog Rescue Andalucia.
 • Hyra parkering Hallonbergen.
 • Blood diamond Netflix.
 • Tvångssvenska.
 • Gava Tequila.
 • Fendt 516.
 • Anne Wojcicki Foundation.
 • S formad tillväxtkurva djur.
 • Charles Erhart.
 • FernUni Hagen Coesfeld.
 • Hur träffar man en partner.
 • Liktorn smittsomt.