Home

Kommun och Landsting

Vad är skillnaden mellan kommun och landsting? • Vad är

 1. dre till storleken. Det finns 20 landsting i Sverige och 290 kommuner. Varje län har ett eget landsting, förutom Gotland som endast har en kommun
 2. Regeringen har ungefär 300 statliga myndigheter under sig, till exempel Polismyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. Myndigheterna ska arbeta med att genomföra de lagar som riksdagen och regeringen har beslutat om. Myndigheterna är självständiga. Det betyder att varken riksdagen eller regeringen får lägga sig i myndigheternas beslut
 3. Kommuner och landsting har sedan den 1 augusti 1997 med stöd av reglerna i 3 kap. 3 a § kommunallagen (1991:900) möjlighet att bilda gemensamma nämnder. En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen och ingår i denna kommuns eller detta landstings organisation (värdkommun eller värdlandsting)
 4. Om verksamheten som Sveriges Kommuner och Landsting bedriver. SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Alla kommuner, landsting och regioner har valt att vara medlemmar i SKL. Regionerna som är medlemmar är bildade enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar

Kommuner och regioner SK

Vacker, detaljerad och noggrannt arbetad snöglob med speldosa

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård på äldreboenden, inkl. rehabilitering och utprovning av hjälpmedel. Läkaren på ett äldreboende ingår dock i landstingets organisation. Du kan välja att ha kvar din egen husläkare även när du bor på äldreboende Den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. Databasen innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser. De olika verktygen hjälper dig att analysera och visualisera resultat Jobb inom Kommun och Landsting - Vi har ett stort antal attraktiva tjänster inom kommun och landsting! Inne på vår jobbtjänst har vi nu ett stort antal, mycket intressanta jobberbjudanden. Kommun och Landstingssajte

kommuner och landsting har betydligt fler likheter sinsemellan än verksamheter inom privat sektor. Vi fann att kommuner och landsting med låg sjukfrånvaro kännetecknas av genomtänkta strategier på organisationsnivå, särskilt inom följande områden: -Uppföljning och kontroll av ledarskap/chefskap genom direktkontak Kommuner och landsting spelar också en stor och viktig roll i det stora antalets liv; vi lever inte bara inom kommunernas geografiska område, vi kommer även dagligen i kontakt med de About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Hösten 2015 kom 163 000 asylsökande till Sverige, men det är först nu som många av dem påbörjar sin utbildning på SFI och SVA. Hösten 2018 är det val i Sveri.. Statistiken används när kommunen tar fram indelning i valdistrikt och valkretsar. Valmyndigheten publicerar statistiken ca 5 mars. 31 oktober. Sista dag för fullmäktige i kommun och region att besluta om ändringar i indelningen i valkretsar. Besluten ska fastställas av länsstyrelsen

Stat, kommun och regioner - Ny i Stockhol

 1. Efter den 1 januari 2019 använder samtliga landsting samt kommunen Gotland, ordet region i sitt namn. Därmed kallade sig samtliga landsting för regioner, även om de formellt fortfarande var landsting. Gotlands län har sedan 1971 inget landsting och det tidigare landstingets uppgifter överfördes då till Gotlands kommun
 2. Regionval (före 2020 Landstingsval) är i Sverige de allmänna val av ledamöter och ersättare till regionfullmäktige i en region, som hålls på regional nivå. [1] Regionfullmäktige får därigenom uppdraget att välja en regionstyrelse. [2] Dessa val hålls i samband med kommunalval och riksdagsval i september vart fjärde år. [3] Valet går till så att väljaren lägger sin röst på.
 3. kommuner och landsting och deras verksamheter. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Utveckling av den statliga styrningen av kommuner och landsting 2017. Generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende. Utredningschef Marie Uhrwing, utredare Staffan Brantingson och utredare Charlotte Despres
 4. Kommunen och landstinget ska enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) ingå överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning ska ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra
 5. kommuner och landsting som SCB genomförde åren 2003, 2007 och 2011. Undersökningen år 2015 har genomförts inom ramen för SCB:s anslag till demokratistatistik. Rapporten har författats av Anna Malmborg och Jonas Olofsson vid SCB. Statistiska centralbyrån i mars 2016 . Inger Eklund . John Kling . SCB tacka
 6. hjälpmedelsverksamheten hos kommuner och landsting. Vidare syftar rapporten till att ge ett underlag för kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla regelverken för hjälpmedelsområdet eller avgiftsfrågor. Andra målgrupper för rapporten är beslutsfattare både i kommuner och landsting samt brukar- och patientföreningar
 7. Ansvarsfördelning kommun och landsting Kommunen har ansvar för de insatser som sker på de boenden i kommunen som riktar sig till dig med särskilda behov. I övrigt har landstinget ansvar för hälso- och sjukvård

Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och

Sveriges Kommuner och Landsting - Arbetsgivarorganisatio

 1. I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan ni följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Här finns underlag för analyser och jämförelser utifrån över 4 500 nyckeltal. I Kolada finns en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i samtliga kommuners och regioners verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de.
 2. Kommuner och landsting är bokföringsskyldiga enligt 2 kap. lag (1997:614) om kommunal redovisning, LKR (1 kap. 1 § LKR). Bokföringsskyldigheten innebär enligt 2 kap. 1 § LKR att kommuner och landsting. löpande ska bokföra alla ekonomiska händelser; vid räkenskapsårets utgång ska avsluta bokföringen med en årsredovisnin
 3. HJÄLPMEDEL I KOMMUNER OCH LANDSTING SOCIALSTYRELSEN • Drygt hälften av alla kommuner tar ut avgifter i samband med hjälpme-delsförskrivning. • Besöksavgifter för barn tas inte ut i något av landstingen eller regionerna och hjälpmedelsavgifter är ovanliga. • Besöksavgifter, hjälpmedelsavgifter och serviceavgifter finns i båd
 4. Landstingens och regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år. Landstingen och regionerna styrs av politiker som valts in i landstingsfullmäktige av oss som medborgare. Utöver det finns det politiska uppdrag inom olika styrelser.
 5. kommuner och landsting med låg sjukfrån­ varo från dem med hög sjukfrånvaro. De har tidigare genomfört motsvarande forsknings­ projekt i privata företag och funnit liknande resultat där. I Hoff­studien valde forskarna utifrån AFA Försäkrings statistik ut ett antal kommuner och landsting med relativt låg respektive hög sjukfrånvaro
 6. kommunens och landstingets verksamheter. Ingen ska riskera att hamna mellan huvudmännens olika ansvarsområden och därför bli utan den hjälp som han eller hon behöver. Verksamheterna inom kommun och landsting har ett gemensamt ansvar att ha rutiner och arbetssätt så att vård och insatser harmonierar med varandra

Kommunalval i Sverige genomförs den andra söndagen i september vart fjärde år. Fram till 2010 var valet den tredje söndagen i september. Kommunalval infördes med kommunalförordningarna 1862, som 1866 upphöjdes till lag. Från början var systemet mycket olika organiserat i olika kommuner och skedde vid olika tider i olika kommuner. Rösträtten var från början skiktad i fyrkar efter erlagd skatt. Först 1907-1909 sattes ett tak så att ingen kunde få mer än 40. Landsting och kommunerna har efter 1992 års ÄDEL-reform och 1994 års Handikappreform ett delat ansvar för hjälpmedel. Storsthlm (tidigare KSL) och Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) har förtydligat ansvars- och kostnadsfördelning av hjälpmedel vilket finns reglerat i dokument daterat 1997-02-25 som verksamheterna fortfarande arbetar efter Kommun och Landsting . En trygg och säker arbetsmiljö för kommun och offentlig verksamhet. Automatic Alarm har erfarenheten och möter de komplexa kraven

Kommuner, landsting och regioner är en av landets största arbetsgivare och sysselsätter ungefär en miljon. Det kommer att finnas behov av att rekrytera många nya medarbetare i framtiden och för att kunna lock Landstinget och kommunförbundet i Kronobergs län har i skrivelse till Socialdepartementet hemställt att regeringen tar ställning i frågan om ansvarsfördelningen mellan landsting och kommuner vad gäller verksamheter för psykiskt störda. Behov föreligger därför av en tillfällig ekonomisk reglering för år 1996 fö

Kommuner och landsting - läromedel i samhällskunskap åk 7,8,9

Kommunernas och regionernas preliminära bokslut för 2020. 2021-03-02. Kommunsektorn - kommuner och regioner sammanräknat - redovisade ett verksamhetsresultat på 51,5 miljarder kronor för 2020 Hälso- och sjukvård finns både inom landstinget och kommunen. LANDSTINGET. Har du behov av läkare ska du alltid vända dig till din vårdcentral. På 1177 får du mer information om vilken hjälp Region Uppsala erbjuder på vårdcentraler och sjukhus..

kommuner och landsting till följd av ändringar i stats-bidrags- och utjämningssystemet efter 2004 ska hanteras. Vidare ska kommittén bl.a. belysa de samlade effekterna för en-skilda kommuner och landsting av utjämningssystemet och andra betalningsströmmar (specialdestinerade bidrag m.m.) mellan staten och kommunsektorn Ansvarsfördelning kommun och landsting. Region Västerbottens ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla, och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västerbotten. Regionen ansvarar till exempel för sjukhus, hälsocentraler och folktandvården. Kommunens ansva

Gränser för kommuner och landsting kan efter ansökan hos oss ändras. I de flesta fall är det regeringen som fattar beslut om nya gränser. Vi på Kammarkollegiet får fatta vissa beslut som inte kräver någon ekonomisk reglering mellan kommunerna, exempelvis ändringar på grund av oregelbundenhet i indelningen eller med hänsyn till fastighetsförhållandena 1 § Ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i landstinget får genom samverkan i en gemensam nämnd gemensamt fullgöra 1. landstingets uppgifter - enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), - enligt tandvårdslagen (1985:125), - enligt smittskyddslagen (1988:1472), - enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, - enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Kollektivavtal kommun och regioner - Visio

/ Ansvarsfördelning kommun och landsting; Västra Götalandsregionen har samma uppgifter som ett landsting och ansvarar till exempel för sjukhus, vårdcentraler och folktandvård. Kommunens ansvar. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård som även omfattar habilitering,. Landstinget ansvarar för akut sjukvård samt sjukvård och behandlingar på sjukhus och vårdcentral. Landstinget ansvarar för all läkarvård. Sidansvarig: Maria Andersson |. Skriv ut. Uppdaterad: 2019-12-12. Kontakt. Socialförvaltningen. --------------------. Kommunens växel Hur är det möjligt att kommuner och Landsting som fått statliga bidrag för att klara pandemikrisen inte blir återbetalningsskyldiga det överskott/vinst som nu blir jublas över?. Vi har restauranger, butikskedjor, konferensanläggningar med mera som går i konkurs, som kämpar för att överleva. Nu bunkras det till kommande stora projekt inom kommuner och landsting I slutet av november 2010 är det enligt Sveriges Kommuner och Landsting 15 kommuner i vilka styret ännu inte är fastställt. Bör noteras att minoritetsregering är möjligt också på kommunal och landstings nivå vilket gör att det block/parti som har kommunalråd,.

Professionella eldrivna lätta lastbilar och skåpbilar för kommun och landsting. Våra eldrivna arbetsfordon tilldelades förstaplatsen på SKL Kommentus ramavtal för Parkmaskiner & Gräsklippare i kategorien Elfordon. Våra fordon finns även med på HBV-avtalet Dynamiskt inköpssystem (DIS) 18-166 Servicefordon SÄTERS KOMMUN Samverkansberedning kommun/landsting SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016 -11 10 Blad 1 Utdragsbestyrkande Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00 -12.00 Politiker Håkan Gustâv (L), ordförande Säters kommun Per-Inge Nyberg (S), Landstinget Dalarna Ann-Britt Grünewald (S), Landstinget Dalarn kommuner och landsting som har en skattekraft som är lägre än 115 procent av medelskattekraften får ett inkomstutjämningsbidrag. De kommuner och landsting som har en skattekraft som är högre än 115 procent av medelskattekraften får betala en inkomstutjämningsavgift. Storleken på bidraget eller avgiften bestäms genom att bidrags Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. Sammanfattning. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om ändringar i lagen om kommunalekonomisk utjämning med den ändring en att 17 a § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.. Förslaget innebär att tre nya delmodeller införs i kostnadsutjämningssystemet (kommunal vuxenutbildning, infrastruktur.

Momsersättning till kommuner och regioner Skatteverke

för kommuner och landsting, som remitterades i december 2012 (dnr Fi2012/4726). 2.1 Inkomstutjämningen Inkomstutjämningen syftar till att utjämna skillnader i skattekraft mellan kommuner och mellan landsting. Utjämningen utgår från kommunens eller landstingets skatteunderlag. De sammanlagda beskattningsbara in Andelen kommuner, regioner och landsting där de styrande partierna inte har förfogat över en egen majoritet i fullmäktige har historiskt sett varit relativt liten. I samband med valet 2006 började dock antalet minoritetsstyren öka markant för att efter valet 2014 utgöra en tredjedel. I den här studien har det genomförts intervjuer med. Landets kommuner och landsting allt närmare fossilfri fordonsflotta. Kommuner och landsting ligger långt över snittet i Sverige och är viktiga föregångare när det kommer till klimatsmart transport, men än finns mycket att göra innan målen om fossilbränsleoberoende 2030 är nådda. Stockholm är den kommun som är bäst i Sverige på att använda.

Översikt - Vårdhandboke

Samtliga kommuner och landsting i Sverige kontaktas. År 2012 var det 290 kommuner och 21 landsting. 2.3 Mätinstrument Vid varje undersökningsomgång (vart fjärde år) fastställs vad som är av intresse att samla in. Detta görs i samråd med SKL och regeringskansliet. Frågorna som ingår i enkäterna till kommunerna och landstinge Emelie Värja och Henrik Berggren bistått sekretariatet. Utredningen får härmed överlämna sitt slutbetänkande, Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74). Utredarens uppdrag är härmed slutfört. Stockholm i oktober 2018 Håkan Sörman /Anders Norrlid Jyry Hokkane

Kommuner och landsting som har en skattekraft över respektive nivå betalar en inkomstutjämningsavgift till staten. - Skattekraft är kommunalt skatteunderlag per invånare. - Medelskattekraften är ett riksmedelvärde. Kostnadsutjämningen syftar till att utjämna för strukturella behovs- och Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm BesökHornsgatan 20 Tfn 08-45270 00 Fax 08-4527050 info@skl.se, www.skl.se © Finansdepartementet samt Sveriges Kommuner och Landsting 1:a upplagan, juni 2008 Text och beräkningar Henrik Berggren, Andreas Hermansson Grafisk form och produktion Elisabet Jonsso

Det välfungerade samarbetet mellan kommun och landsting har troligen varit en avgörande faktor, liksom god uppföljning av medicinering och andra stödinsatser i skriftliga samordnade rehabiliteringsplaner. Ett systematiskt arbete med upptäckt av sk tidiga varningstecken kan också ha bidragit Leksands kommun och landstinget i Dalarna har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården för dig som bor i kommunen. All hälso- och sjukvård regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Kommunens ansvar. Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvården på boenden för äldre och funktionshindrade upp till sjuksköterskenivå

Fastställt av: Tjänstemannaberedning kommun och landsting (TKL) Medföljande personal vid akutbesök och sjukhusinläggningar För personer som bor i bostad med särskild service för vuxna och de som har personlig assistens ingår ledsagning vid akuta sjukhusbesök. Då de som bor på särskilt boende enligt socialtjänstlagen akut behöver. Kontaktuppgifter till Sveriges Kommuner Och Landsting, telefonnummer, adress och kontaktuppgifter kommunen och landstinget finns också som inriktning i IVE (Inriktning, Verksamhet, Ekonomi) 2011-2014 och i landstingets PPB 2011-2013. Beslut om att genomföra en utredning fattades även av landstinget vilket resulterade i ett gemensamt utredningsarbete under våren 2011 omsorg i kommunerna, hälso- och sjukvård i landstingen och kollek-tivtrafik för både kommuner och landsting. Utredningen har genomfört en enkät till samtliga kommun-styrelseordförande och landstingsst yrelseordförande. Resultatet kan sägas innebära att det finns en betydande legitimitet för systemet i sin helhet År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att kommuner och landsting ligger långt fram i arbetet med energi- och klimateffektivitet, där Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år

De kommuner och landsting som inte kommit lika långt kan snabba på utvecklingen genom att kopiera de tio bästa kommunerna. Skulle de bara följa efter när det gäller inköp av gas- etanol och batterielbilar så kan alla kommuner bli fossilfria i god tid före år 2030 kommuner och landsting inom Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor (SKA) med att bland annat ge ut råd om gallring. Riksarkivet är arkivmyndighet för statliga myndigheter, medan det för kommuner och landsting ska finnas en arkivmyndighet för varje kommun respektive landsting VÄLFÄRDSLÖFTE I KOMMUNER OCH LANDSTING/REGIONER Välfärdslöftet och konkreta ageranden på lokal och regional nivå kopplat till det kommun- och landstingspolitiska valprogrammet. FREDAG DEN 2 MARS 9.00-11.30 EMANG! Under fredag förmiddag erbjuds du tolv extra arrangemang Kommuner, landsting och regioner Kommuner, landsting och regioner berörs av vår utredning. I vårt uppdrag finns flera beröringspunkter med kommuner, landsting och regioner. Kommunsektorn upphandlar ibland verksamhet från det civila samhällets organisationer och ger både bidrag och stöd till organisationer Kvalitets- och utvecklingsarbetet i kommuner och landsting har också blivit administrativt krävande genom de krav på rutiner, processer och dokumentation som staten ställer. Den forskningsstudie vi har låtit ta fram visar att mycket av den ursprungliga statliga styrningen förmedlas, översätts, uttolkas och förstärks av myndigheter, kommuner och landsting själva, andra huvudmän, SKL.

Hultsfred - Rösta i vallokal - Val 2014

Regionernas kostnader och intäkter - Ekonomifakt

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling Ledarskap i kommuner och landsting är viktigt. Att vara chef och utöva ledarskap i kommuner och landsting förutsätter en förmåga att inte bara kunna leda välutbildad och kompetent personal. Men också egenskapen att kunna samverka på många plan. Det är verksamheter som har stor betydelse för människors vardag på många sätt Flera kommuner och landsting har valt Onslips kassalösningar till sina caféer, restauranger och butiker då vi har de mest prisvärda och användarvänliga produkterna på marknaden. Upattat kassasystem för kommuner och landsting. Välj storlek på paketutbudet efter verksamhetens behov

Ansvar/samverkan kommun och landsting Seniorval

vid arbets ­ och miljömedicinska kliniken i Upp ­ sala och Magnus Svartengren vid Karolinska Institutet i Stockholm jämfört vad som skiljer kommuner och landsting med låg sjukfrånvaro från dem med hög sjukfrånvaro. De har tidiga ­ re genomfört motsvarande forskningsprojekt i privata företag och funnit liknande resultat där Valen till landstinget och kommunen. Du ska ha fyllt 18 år. Du måste bo i kommunen eller landstinget. Alla som är medborgare i ett EU-land, Island eller Norge får rösta kommunens och landstingets verksamheter. Ingen ska riskera att hamna mellan huvudmännens olika ansvarsområden och därför bli utan den hjälp som han eller hon behöver. Verksamheterna inom kommun och landsting har ett gemensamt ansvar att ha rutiner och arbetssätt så att vård och insatser harmonierar med varandra En ny lag om kommunal bokföring och redovisning förväntas träda i kraft 1 januari 2019. Syftet med den nya lagen är att skapa en tydligare ram för den kommunala redovisningen så att kommuner och landsting ska kunna uppnå en god ekonomisk styrning Tisdagen 1/9 kl 09.00 lanserar vi vår nya webbsida. Vi hälsar dig välkommen till: www.alfaecare.s

Kolad

Karensavdrag Kommun och Regioner (f.d landsting) Vad gäller för dig som arbetar på avtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona (f d Pacta). Exempelvis äldreomsorg, hälso- och sjukvård, förskolor och skolor, räddningstjänst, personlig assistans,. på att kommuner och landsting ska tillämpa komponentavskrivning, om skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter är väsentliga. Rapporten har utarbetats av Tekn. Dr. Bo Nordlund, på uppdrag av RKR. Bo Nordlund är verksam som Redovisnings- och värderingsspecialist fastigheter, vi Samverkan, samarbete, cooperation, landsting, kommun, missbruk, missbrukvård. Denna studie fokuserade på samverkan inom landstingets beroendeenhet och kommunens socialtjänst missbruksavdelningen. Syftet med studien var att belysa praktikers rfarenheter av samverkan, avseende patienter/klienter med missbruk/beroende problematik Antalet kommuner och landsting eller regioner som arbetade förebyggande med spelproblem var 2017. 16 av 191 (8 %) kommuner; 2 av 18 (11 %) landsting eller regioner. Både kommuner och landsting eller regioner planerade att 2018 framför allt arbeta med kompetensutveckling, samt inkludera spel i styrdokument och handlingsplaner

Kommun och Landstingssajten - Home Faceboo

Psykisk ohälsa i kommuner och landsting. 2017-12-06 08:00 Efter flera års ökning ser det nu ut som att antalet nya långa sjukfall inom avtalsområdet Kommuner och landsting har börjat avta. Andelen psykiska diagnoser fortsätter däremot att öka I kommuner och landsting är klimatförändringarna redan en realitet. För att förhindra enorma framtida kostnader för krishantering vid väderkatastrofer krävs investeringar och klimatanpassningsåtgärder. Publicerad: 2 Januari 2013, 11:2

Hälsa och framtid i kommuner och landstin

Ansvarsfördelning kommun och landsting Vid behov av hälso- och sjukvård, är huvudregeln att du i första hand kontaktar din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvården kommuner och landsting. Statskontoret ska kartlägga och beskriva de större specialdestinerade stats-bidragen till kommuner och landsting som utgick under 2006 samt den uppföljning och utvärdering som gjorts av dessa bidrag. I uppdraget ingår även att bedöma hur statsbidragen påverkat kommunernas och landstingen LÄKARAVTAL LANDSTING OCH KOMMUNER 1 APRIL 2017 - 31 MARS 2020 LÄKARAVTAL LANDSTING OCH KOMMUNER 1 APRIL 2017 - 31 MARS 2020 Rådgivning Läkarförbundets medlemsrådgivning ger stöd och råd till medlemmar, förtroendevalda och lokalt kanslianställda i frågor som rör läkarrollen, anställning och utbildning

Kronobergs län - Karta - Val 2010Valkrets – WikipediaIngarö 3 Brunn - Karta - Val 2010

JMSTLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING JMSTLLDHETSINTEGRERAD BUDGETPROCESS I KOMMUNER OCH LANDSTING Sammanfattning Under 2012 bedrevs projektet Kunskapsutveckling kring budgetarbete med jämställdhets-perspektiv i samarbete mellan Örebro kommun, Örebro läns landsting, Karlskoga kommun Förändringarna gäller från 14 juni 2017, förutom de höjda ersättningarna som gäller retroaktivt från 1 april 2017. Du omfattas av dessa förändringar om du är anställd av kommun, landsting, region eller kommunala bolag och kommunalförbund som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Pacta Sjukfrånvaro och kvalitetsindikatorer i kommuner och landsting med olika antal långtidssjukskrivna - en registerstudie Antalet sjukdagar per anställd är högre i kommuner och landsting än i privat verksamhet och bland statligt anställda. När dessa siffror korrigeras för ålder och kön så är det dock främs Tjänstepensionsavtalet KAP-KL/AKAP-KL gäller dig som är anställd i kommun, region eller vissa kommunala bolag. Hos oss kan du välja att spara i en fondförsäkring i Folksam LO Pension eller i en fondförsäkring med Lärarfonder. Från och med den 1 januari 2018 är inte Folksam Liv eller Folksam Fondförsäkringsaktiebolag valbara inom avtalsområdet KAP-KL/AKAP-KL Många kommuner och landsting har redan ett förfarande med skanning av pappersfakturor vilket innebär att det redan finns ett internt elektroniskt flöde. Steget till att godkänna och attestera fakturor elektroniskt är i dessa fall inte så stort även om de nya reglerna innebär ett förändrat arbetssätt Pluggjobb bygger på det studentmedarbetaravtal som tecknades i december 2014 mellan arbetsgivarorganisationer inom kommuner, landsting och regioner, och flera fackförbund för akademiker. För dig som student innebär avtalet att du blir anställd på schyssta villkor vad gäller arbetstider, lön och försäkringar

 • Db flash cache single block physical read.
 • Kaktus utomhus.
 • Tårtfat på fot Mio.
 • Revolutionär syndikalism.
 • Byggmax Västerås.
 • Små askar synonym.
 • Add Spotify music to Instagram video.
 • Fossa Tabatière.
 • Anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa.
 • Hur många har en mobiltelefon i Sverige 2018.
 • Flygande hund storlek.
 • Bakluckeloppis Kungälv.
 • Tatuering fingrar text.
 • Trinec SofaScore.
 • Tre hus barnsamtal.
 • Träning pyramiden.
 • Return to sender Karaoke.
 • Lebensmotto kurz positiv.
 • Diamagnetic.
 • Bilar FILM YouTube.
 • Tiefseefische an der Oberfläche.
 • Blood diamond Netflix.
 • Quereinsteiger Jobs Peine.
 • EU institutioner.
 • Porsche Tennis Grand Prix 2021 Tickets.
 • YouTube Idol Sverige.
 • Lasse Berghagen syskon.
 • Skillnad plankorsning järnvägskorsning.
 • Body fitness blogg.
 • Amore design.
 • Colby ITS Support.
 • Worx Landroid uppdatering.
 • AEZ Öffnungszeiten verkaufsoffener Sonntag.
 • Rentensystem Deutschland.
 • BAföG einklagen.
 • Hjälp ditt barn med matte PDF.
 • Vestiaire Collective rabattkod.
 • Asbest enstaka exponering.
 • Möbel Braun.
 • AIDA64 free alternative.
 • Spotify promotion GEO.